Verkoopsvoorwaarden


Toepassingsgebied
1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijk beding en met uitsluiting van de algemene aankoopvoorwaarden van de klant.

Offertes
2. Onze offertes zijn geldig voor de duur van één maand, termijn die enkel mits uitdrukkelijke bevestiging door ons kan worden verlengd.
 

Totstandkoming van overeenkomst
3. Overeenkomsten met 't Saffraantje komen tot stand na de aanvaarding van een offerte door de klant en eerst na de betaling van het in de offerte bepaalde voorschot. Bij gebreke aan betaling van dit voorschot is geen overeenkomst tot stand gekomen en is traiteur 't Saffraantje tot geen prestatie gehouden.

Betalingscondities
4. Onze facturen zijn betaalbaar te Roeselare op 30 dagen na factuurdatum, netto en zonder korting.

5. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd is, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12% per jaar vanaf deze vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, eveneens zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 2.500,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

6. De wanbetaling van één factuur maakt alle andere schulden, ook deze waarvan de vervaldatum nog niet is bereikt, onmiddellijk opeisbaar.

7. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer ze niet binnen de acht dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven wordt betwist.
 

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen
8. In het geval de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze laatste aan traiteur 't Saffraantje een vergoeding verschuldigd zijn dewelke forfaitair en onveranderlijk begroot wordt op 25 % van de overeengekomen totaalprijs van het contract, exclusief BTW en dit indien de verbreking bevestigd wordt meer dan veertien dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum voorzien voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien deze verbreking evenwel plaatsvindt veertien dagen of minder voor deze datum, wordt de schadevergoeding begroot op 100 % van de overeengekomen contractssom.
 

Eigendomsvoorbehoud
9. Gebeurlijk verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.

Bevoegdheid en rechtskeuze
10. Ter beslechting van elk mogelijk geschil dat voortvloeit uit de door traiteur 't Saffraantje gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend bevoegd de Vrederechter te Roeselare en de rechtbank van eerste aanleg of rechtbank van koophandel te Kortrijk, naargelang het geval.

11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Neem contact op voor meer info